Ana sayfa
         
     
 Fuar - Seminer > Konferans > 22 Ekim 2004 > Otomotiv Sanayinde Tasarım ve İşbirlikleri > Sonuç Bildirgesi:

OTOMOTİV SANAYİİNDE İŞBİRLİKLERİ II
ENDÜSTRİYEL TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME KONFERANSI
22 EKİM 2004

SONUÇ BİLDİRGESİ:

Konferansın duyuru metninde, ülkemiz otomotiv sanayiinin bir yol ayrımında olduğu ve önümüzdeki yol ayrımında seçimin, ya üretim üssü olmakla yetinip yoğun rekabetin yol açtığı düşük kâr marjları ile yaşamaya çalışmak, ya da niteliksel bir sıçrama ile ürün geliştirmede daha fazla ağırlığını hissettiren, bu sayede yaratılan katma değer içerisinde daha fazla pay alan bir sanayi olmak arasında olacağı vurgulanmıştı. Yine aynı metinde, "yakın gelecekte Çin, Hindistan, Polonya, İran ve Brezilya gibi ülkelerin uluslararası pazarda Türk otomotiv sanayiini daha da büyük bir rekabet baskısı alhnda tutacağı" öngörüsünden hareketle sektörün ikinci seçeneğin gerçekleştirilmesi çabalarının arkasında durması gerektiği ifade edilmişti. Bu husus Konferans'da da hemen hemen tüm konuşmacılar ve tartışmacılar tarafından dile getirildi.

Konferans'da ortaya çıkan ana başlıkları şu şekilde özetleyebiliriz:

Ülkemiz otomotiv sektörü, ürün geliştirme ve endüstriyel tasarım konusunda vakit kaybetmeden gerekli adımları atmak zorundadır. Gündelik üretim hedeflerini tutturma çabası içerisinde bulunan ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesine zaman ayırmayan sektör mevcut durumunu dahi muhafaza edememe riski ile karşı karşıyadır. Otomotiv sektörünün faaliyetlerinin büyük oranda üretim ile sınırlı kalması, dünyadaki rekabet şartlarına bağımlı olarak orta vadede Türkiye' deki üretim faaliyetlerinin ülke dışına gitmesine yol açabilecektir. Buna karşın, ürün geliştirmenin ve tasarım faaliyetlerinin ülkemizde yapılmaya başlanmasının katma değeri arttırmanın ötesinde bir başka önemli getirisi de, üretimin gelecekte de, ülkemizde devamının bir garantisi olabilmesidir.

Yan sanayi firmalarının Ar-Ge kapasitelerini ve yönetimsel becerilerini arttırmalarının sağlanması gereklidir. Bunun için ise teşviklere ve yeni işbirliği modellerine gereksinim vardır. Ürün geliştirme süreci, dünyada otomotiv tedarik zinciri içerisindeki iş bölümünde yer alan yan sanayi firmaları tarafından gittikçe daha çok üstlenilir olmuştur. Bu bağlamda yan sanayi firmaları sadece üretim yapan değil, aynı zamanda ürün de geliştirebilen nitelikte firmalara dönüşrnek zorundadır. Aksi takdirde, pazardaki konumlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Öte yandan ülkemiz otomotiv yan sanayiinde ürün geliştirme niteliklerine sahip firmaların azlığı göz önüne alınırsa bu konuda gerek sektörde yer alan firmaların ve onların temsil edildiği meslek örgütlerinin, gerekse teşvik ve Ar-Ge destekleri gibi araçların yönetiminde söz sahibi olan kamu kurumlarının zaman kaybetmeden gereken tedbirleri alması gereği ortaya çıkmaktadır. Yan sanayi firmaları eğer ürün geliştirme niteliğine sahip olmazlarsa bu durumdan bütün ülke otomotiv sanayiinin zararlı çıkacağı açıktır.

Sevindirici bir husus da, Konferansta yapılan sunumlarda ortaya konan örneklerden görüldüğü üzere, ana sanayi firmalarının bu durumun artık daha fazla farkında oldukları ve yan sanayi parkları oluşturma, ortak ürün geliştirmeye daha fazla kaynak ayırma gibi çeşitli işbirliği modelleri oluşturarak birlikte çalıştıklan yan sanayii firmalarının gelişim süreçlerine destek olmaya çalıştıklarıdır. Ana sanayi firmalarının yan sanayicilerini sadece parça temin ettikleri şirketler olarak değil de, giderek daha büyük oranda bilgi ve beceri paylaştıkları ortaklar olarak görmekte olduklan verilen örnekler ile gösterilmiştir.

Ülkemiz otomotiv sanayii özellikle hafif ticari araç kategorisinde bir avantaj ele geçirmiştir. Bu avantajı dünya pazarındaki yerini sağlamlaştırmada kullanması gerekir. Ülkemiz otomotiv sanayiinin Avrupa'da hafif ticari araç pazarında büyük bir pay sahibi olduğunun altı çizilmiştir. Bu yüksek payın, ülkemizin yakın ve orta vadede, hafif ticari araç üretilmesinde ve geliştirilmesinde dünyada önemli bir üs olabilmesini sağlayacak bir araç olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır. Bu şansın yitirilmemesi gerektiği, bu kategoride üretim yapan firmaların bir araya gelerek özellikle ortak platform geliştirilmesi ya da müşteri tarafından görünmeyecek parça ve sistemlerin ortak kullanımı ve geliştirilmesi gibi işbirliklerine gidilmesi gerektiği ve ülkemiz otomotiv sanayiinin bu sayede dünya pazarında gelecekte de yerinin olmasının garantilenmesinin mümkün olduğu dile getirilmiştir.

Ortak parça ve sistem kullanılması sonucunda yan sanayi firmalarının ölçek ekonomisinden yararlanarak daha verimli üretim yapabilecekleri ve bu sayede kendilerine daha başka pazarlar bulabilecekleri belirtilmiştir. Öte yandan ana sanayi firmalarının kendileri için ürün geliştiren yan sanayi firmalarının başka ana sanayi firmaları ile de işbirliğine girerek, o firmalarla da ürün geliştirmesini risk ya da tehdit olarak değil tam tersine kendi adına bir avantaj olarak algılayacağının kimi ana sanayi firmaları tarafından dile getirilmesi sektörün işbirliğine açıklığı konusunda ciddi ipuçları vermektedir.

Konferans sonuçlarının tartışıldığı panelde, sektördeki firmaların ve onları temsil eden meslek örgütlerinin, sektörün yönlendirilmesi için politika üretme ve kaynak sağlama konumunda olan kamu kuruluşlarının ve sektörün geleceğine yönelik strateji oluşturulmasında bilimsel destek sağlayabilecek eğitim ve araştırma kuruluşlarının bir araya gelebileceği bir platform oluşturulmasının gerekliliği ortaya koyuldu. Rekabet Forumu yukarıda çerçevesi çizilen rekabet öncesi sektörel işbirliği modelinin özellikle hafif ticari araç kategorisinde geliştirilmesi amacına yönelik olarak yapılacak çalışmaları başlatmak ve gerekli koordinasyonu yapmakla görevlendirildi.

TÜSİAD
Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2020  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.