Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Ürün Geliştirme > TÜBİTAK Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi / Tasarım Teknolojileri Stratejisi Raporu:

6. POLİTİKA VE STRATEJİLER

Yasal ve Düzenleyici Politika Önerileri:

1. Tasarım alanında ülkemizde gerçekleşecek ürünlerin ve çıktıların sahiplerinin korunmasına yönelik olarak "fikri haklar" alanında süratle yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır.
2. Ürün ve çıktıların tescil işlemlerinin süratle ve kolaylıkla yapılabilmesi için düzenlemeler yapılmalı, bu konuda yönlendirici kolaylık birimlerinin oluşturulması gerekmektedir.
3. Mevcut ulusal ve uluslararası patentlerin geniş içerikleri web üzerinden kolaylıkla ulaşılabilmeli ve başvuru mekanizması da web üzerinden başlatılmalı.
4. Gümrük Mevzuatı'nın TÜBİTAK'ın onayladığı Ar-Ge malzemelerinin tedariği için kolaylaştırılması.
5. İhale Mevzuatı'nın KOBİ'lerin yararına olacak şekilde (KOBİ'lerin de ihalelere katılımını ve iş alabilmelerini sağlayacak şekilde) düzenlenmesi.
6. Mühendislik firmalarının oluşmasını ve varlığını sürdürmesini destekleyen, bu tür oluşumlarla işbirliğine gidilmesini teşvik eden projeler.
7. Mühendisliği denetleyen yaptırımlar ve sertifikasyon merkezleri üzerinden imza yetkisi verilmesi.

Mali Politika Önerileri:

1. Tüm teknolojik gelişmenin temelinde insan unsuru yatmaktadır, bu sebeple, insana yönelik (gerek araştırmacı ve gerekse proje yöneticileri) parasal kaynak aktarımındaki yasal engeller süratle giderilmelidir.
2. KOBİ'lerin Ar-Ge'ye dayalı ulusal tedarik programlarına katılabilmeleri için ihale kanununda teşvik ve düzenlemelerin yapılması.
3. Mevcut Ar-Ge teşvik mekanizmalarının bütçelerinin artırılması.
4. Bilimsel yayın teşviklerinin özendirici seviyelere getirilmesi.

İnsan Kaynakları:

1. Akademik yükseltme kriterleri içine sanayi ile birlikte yapılarak başarıyla bitirilmiş Ar-Ge çalışmaları
da eklenmelidir.
2. Teknokentlerin olmadığı üniversitelerde, Ar-Ge çalışmalarının telif eser sayılması.
3. Proje pazarı konseptinin geliştirilerek yaygınlaştırılması
4. Ulusal tasarım yarışmalarının düzenlenmesi
5. Teknik liselerde, yüksekokullarda bilgisayar destekli tasarım (CAD) eğitiminin yaygınlaştırılması
6. Teknik liselerde, bilgisayar destekli mühendislik (CAE) programlarının eğitiminin yaygınlaştırılması
7. Sanayideki Ar-Ge personelinin eğitiminin araştırma enstitülerinden alınacak eğitim ile sağlanması ve bu eğitimin devlet tarafından teşvik edilmesi
8. Ulusal hesaplamalı mekanik gibi özel ihtisas alanlarında sanayiye Ar-Ge hizmeti vermek üzere araştırma enstitülerinin kurulması
9. Türkiye teknoloji envanterinin yapılması (kim nerde ne iş yapar?)
10. "Yazılım mühendisleri" ve yazılım maliyetlerinin azaltılması için "yazılım işçileri" yetiştirilmeli.
11. Türkiye'deki başta önde gelen üniversiteler olmak üzere tüm üniversitelerdeki mühendislik programlarında tasarıma yönelik ve belirli arakesiti olan derslerde yeniden yapılandırma ve içerik düzenlemesi gerekmektedir. Özellikle bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin etkinliğinin arttırılması gerekmektedir
12. Gelişen teknolojik açılımlar bize klasik mühendislik alanlarında insan yetiştirmeden ziyade daha esnek ve teknolojik donanıma sahip karmaşık sistemleri anlayıp modelleyebilen, tasarlayabilen ve/veya yönetebilen hibrit (disiplinler arasi) mühendislik dallarının devreye sokulmasını empoze etmektedir. (örneğin; hesaplamalı bilim ve mühendislik, bilişim mühendisliği, sistem mühendisliği, finans mühendisliği, vs. gibi)
13. Üniversitelerde Araştırma asistanlığı ile öğretim asistanlığı kesinlikle ayrıştırılarak araştırma asistanlığındaki bireylerin bilimsel odaklanması ve verimliliği arttırılabilir.
14. Üniversitelerde (özellikle araştırma üniversitelerinde) yüksek lisans ve doktora eğitimi özendirilmeli ve kontenjanları arttırılmalıdır. Burada verilen klasik MSc ve Ph.D derecelerinin yanısıra endüstrinin ihtiyacı olan ve batı ülkelerinde cok yaygın olarak verilen MSE (mühendislik master'ı) ve Doctor of Engineering (mühendislik doktoru) unvanlarının verilmesi yaygınlaştırılmalıdır.
15. Araştırmanın lokomotifi aslında üniversitede ara insan gücüdür yani doktora ve master ögrencileri ile öğretim üyesi arasında bir kademe olan Post Doctorate (doktora sonrası) pozisyonudur. Bu
pozisyonlara kadro ve kaynak tahsis edilerek üniversitelerdeki araştırmaların niteliği arttırılabilir.
16. Önde gelen sanayi kuruluşlarının belirli alanlara ve konulara yönelik önde gelen üniversitelere özel araştırma bursları tahsis edilmelidir. Bu burslar başarılı araştırma potansiyeli olan öğrencilere verilerek hem endüstrinin araştırma ihtiyacı karşılanmış olacaktır hemde üniversiteye kaynak aktarılmış olacaktır.

Ulusal programlar ve projeler:

1. Ülkemizde, özellikle endüstrideki tasarım süreçlerini doğrudan etkileyebilecek ve dolayli olarak rekabet gücünü artırabilecek olan "Ulusal Süper Bilgisayar Merkezleri"nin acil olarak devreye alınması gerekmektedir. Bu merkezlerde, yalnızca tasarım süreçleri etkinleştirilmeyecek, ayni zamanda, bilgi birikimi ve insan gücü de yetiştirilecektir.
2. Ülkemizde dağınık olarak farklı yerlerde çalışılan "Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği" alanında endüstrinin ihtiyaci olan bilgi birikiminin ve araçlarının tek merkezden koordine edilmesi amacıyla, yurtdışında da örnekleri bulunan, bir "Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği Enstitüsü" kurulmalıdır. Burada, uç noktalardaki güncel problemler üzerinde araştırma yapılmalı, modelleme yöntemleri ve metodolojileri geliştirilmelidir. Bu enstitü, bundan başka, yakın gelecekte bilgisayar teknolojisinin daha da gelişmesiyle, Navier-Stokes denklemlerini, doğrudan modelleme ihtiyacina gerek kalmaksızın çözecek algoritmalar (DNS-Direct Numerical Solutions) geliştirmelidir.
3. Ülkemizde, bir ulusal "akışkan modellemesi" yapan entegre yazılım projesi, üniversitelerin önderliğinde, devlet tarafindan başlatılmalıdır. Yazılım, değişik düzeylerde türbülans modellemeleri yapabilmeli; LES modellemesi içermelidir.
4. Günümüzde tasarım, bilgisayar teknolojisi olmaksızın düşünülemez. Ulusal bir işletim sistemi ve buna bağlı uygulama araçlarının kamu lisanslı yazılımlara kaydırılması temel ilke olarak benimsenmelidir. Böylelikle, ülkemiz daha güvenilir ve yetkin bir bilgisayar işletim ortamına kavuşur, bunun yanı sıra, ülke dövizinin dış ülkelere aktarılması sonucu döviz kaybı önlenmiş olur.
5. Ulusal ölçekte bir grid ağının kurulması ve işletilmesi ülkemizin öncelikle yerine getirmesi gereken bir konu olmalıdır. Grid altyapısı ve teknolojisi, ülkemizdeki bilgi paylaşım sürecini hızlandıracak; bunun yanı sıra, mevcut bilişim altyapı ve kaynaklarının optimum düzeyde ve daha etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayacaktır.
6. Kurulacak ulusal grid ağı üzerine inşa edilecek tematik ağlar, spesifik alanların ihtiyaci olan bilgi ve kaynak kullanımını örgütleyecektir. Bu amaçla, grid üzerinde tematik portallar oluşturulmalıdır, örneğin, TIP ve TASARIM grid'i gibi. Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kendi ulusal grid'lerini oluşturmuşlardır.


7. TEKNOLOJİ YOL HARİTASI

Temel Araştırma: 2005 - 2023

1. İnterval Aritmetik
2. Puslu Mantık
3. Genetik Algoritmalar
4. Sayısal Matematik Teknikler veya Yöntemler
5. Yapay Us
6. Kuantum Hesaplama/Modelleme
7. Uygulamalı Matematik
8. Geometrik modelleme tekniklerinin geliştirilmesi

Uygulamalı ve Sınai Araştırma:

1. Grid oluşturma ve grid üzerinden hesaplama teknolojileri: 2007
2. Cluster ve SMP (Symmetric Multiprocessor) bilgisayar yazılım teknolojileri: 2006
3. Paralel ve dağıtık ortamda yazılım geliştirme araçları: 2008
4. Nesne tabanlı yazılım ve modelleme kabiliyeti: 2010
5. Sanal Gerçeklik yazılımı: 2010
6. Canlandırım ve grafik tasarım tekniklerinin geliştirilmesi: 2008
7. Paralel veritabanı algoritmaları ve uygulamaları: 2008
8. Öğrenen Yazılımlar: 2010
9. Endüstride görsel veri formatlarının standartlarının belirlenmesi (üniversite): 2007
10. Simülasyon ve iletişim standartlarının belirlenmesi (üniversite): 2006
11. LES (Large Eddy Simulation) ve DNS (Direct Numerical Simulation): 2009
12. Örgüsüz (Meshless) Sistemler: 2009
13. Sektörel bazda istatistiksel bilgi toplama yöntemlerinin geliştirilmesi ve veri tabanlarının oluşturulması (tasarım ve tasarım geçerlemeye yönelik): 2007
14. Kimyasal süreçlerin hesaplamalı modellenmesi: 2010
15. Biyoenformatik, genetik modelleme ve simülasyonları: 2023
16. İnsan hareketlerinin matematik ve görsel modellenmesi: 2007

Sınai Geliştirme:

1. Kinematik sentez, hareket tasarımı ve dinamik dengeleme tekniklerinin makine tasarımında yaygın kullanımı: 2009
2. Sanal prototipleme yeteneğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması: 2015
3. Üretim süreçlerinde doğrulama tekniklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması: 2009
4. Kontrol Sistem tasarımı yeteneğinin geliştirilmesi: 2006
5. Ulusal Katı Cisim Mekaniği Modelleyicisi ve Çözücüsü: 2013
6. Titreşim ve Akustik Modelleyici: 2009
7. Ulusal CFD (Computational Fluid Dynamics) yazılım paketinin geliştirilmesi: 2012
8. Tıp, mühendislik gibi tematik alanlarda ulusal gridlerin oluşturulması: 2010
9. Sensör ve ortam modellemelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması: 2010
10. Şirket bilgi birikimi tabanı "Corporate Knowledge Base" yazılımları


Daha Fazla bilgi için:

http://vizyon2023.tubitak.gov.tr/stratejikteknoloji > Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi / Stratejik Teknoloji Grupları Raporları
         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.